تقویم آموزشی ترم تابستان ۱ سال ۱۳۹۶ شیفت فرد 

شروع ترم تابستان۱ : پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

اعلام نتایج:  ۱۳۹۶/۰۵/۱۷(از ساعت ۶ عصربه بعد)

شروع ترم تابستان۲ : ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

 ردیف نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ فقط کتبی ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.


 تقویم آموزشی ترم تابستان ۱ سال ۱۳۹۶ شیفت زوج 

شروع ترم تابستان ۱ : چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

اعلام نتایج:  ۱۳۹۶/۰۵/۱۴(از ساعت ۶ عصر به بعد)

شروع ترم تابستان ۲ : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

 ردیف نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ فقط کتبی ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.