تقویم آموزشی ترم بهمن-اسفند سال ۱۳۹۵ شیفت فرد 

شروع ترم بهمن-اسفند : سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

اعلام نتایج:  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸(از ساعت ۶ عصربه بعد)

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

ردیف روزهای حضور در موسسه نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ یکشنبه و سه شنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۱۳۹۵/۱۲/۲۲ , ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

 ۲ یکشنبه و پنج شنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۵/۱۲/۲۶

۱۳۹۵/۱۲/۲۲ , ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

۳ سه شنبه و پنج شنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۵/۱۲/۲۶

۱۳۹۵/۱۲/۲۴ , ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.


 تقویم آموزشی ترم زمستان ۲ سال ۱۳۹۵ شیفت زوج 

اعلام نتایج:  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸(از ساعت ۶ عصر به بعد)

شروع ترم زمستان ۲ : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

 ردیف نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ فقط کتبی ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
 ۲ کتبی و مصاحبه
۱۳۹۵/۱۲/۲۳,  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵  

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.