تقویم آموزشی ترم آذر-دی سال ۱۳۹۵ شیفت فرد 

شروع ترم آذر-دی : سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

اعلام نتایج:  ۱۳۹۵/۱۰/۲۸(از ساعت ۶ عصربه بعد)

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

ردیف روزهای حضور در موسسه نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ یکشنبه و سه شنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۵/۱۰/۲۶

۱۳۹۵/۱۰/۲۱ , ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

 ۲ یکشنبه و پنج شنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۵/۱۰/۲۶

۱۳۹۵/۱۰/۲۳ , ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

۳ سه شنبه و پنج شنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۵/۱۰/۲۳

۱۳۹۵/۱۰/۲۱ , ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.


 تقویم آموزشی ترم پاییز ۲ سال ۱۳۹۵ شیفت زوج 

اعلام نتایج:  ۱۳۹۵/۱۰/۰۱(از ساعت ۶ عصر به بعد)

شروع ترم پاییز۲ :  ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

شروع ترم زمستان ۱: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

 ردیف نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ فقط کتبی ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
 ۲ کتبی و مصاحبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۴,  ۱۳۹۵/۰۹/۲۹  

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.