تقویم آموزشی ترمبهار سال ۱۳۹۶ شیفت فرد 

شروع ترم بهار : پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

اعلام نتایج:  ۱۳۹۶/۰۳/۲۸(از ساعت ۶ عصربه بعد)

شروع ترم تابستان۱ : ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

ردیف روزهای حضور در موسسه نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ یکشنبه و سه شنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۶/۰۳/۲۳

۱۳۹۶/۰۳/۲۱ , ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

 ۲ یکشنبه و پنج شنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۱۳۹۶/۰۳/۲۱ , ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۳ سه شنبه و پنج شنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۱۳۹۶/۰۳/۲۳ , ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.


 تقویم آموزشی ترم بهار ۱ سال ۱۳۹۶ شیفت زوج 

شروع ترم بهار۱ : دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

اعلام نتایج:  ۱۳۹۶/۰۲/۲۰(از ساعت ۶ عصر به بعد)

شروع ترم بهار۲ : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

 ردیف نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ فقط کتبی ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
 ۲ کتبی و مصاحبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۶,  ۱۳۹۶/۰۲/۱۸  

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.


 تقویم آموزشی ترم بهار ۲ سال ۱۳۹۶ شیفت زوج 

شروع ترم بهار۲ : شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

اعلام نتایج:  ۱۳۹۶/۰۳/۳۱(از ساعت ۶ عصر به بعد)

شروع ترم تابستان۱ : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

 ردیف نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ فقط کتبی ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
 ۲ کتبی و مصاحبه
۱۳۹۶/۰۳/۲۷,  ۱۳۹۶/۰۳/۲۹  

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.