تقویم آموزشی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شیفت فرد 

 ترم گروه شروع ترم تاریخ امتحان  جبرانی  اعلام نتایج
مهر-آبان  یکشنبه و سه شنبه سه شنبه ۴ مهر  سه شنبه ۳۰ آبان  ———  پنج شنبه ۲ آذر
مهر-آبان  یکشنبه و پنج شنبه پنج شنبه ۶ مهر  پنج شنبه ۲ آذر ۱ جلسه شنبه ۴ آذر
مهر-آبان  سه شنبه و پنج شنبه سه شنبه ۴ مهر  سه شنبه ۳۰ آبان  ———  پنج شنبه ۲ آذر
آذر-دی  یکشنبه و سه شنبه یکشنبه ۵ آذر  سه شنبه ۲۶ دی  ——— پنج شنبه ۲۸ دی
آذر-دی  یکشنبه و پنج شنبه یکشنبه ۵ آذر  پنج شنبه ۲۸ دی ——— شنبه ۳۰ دی
آذر-دی  سه شنبه و پنج شنبه سه شنبه ۷ آذر  پنج شنبه ۲۸ دی  ——— شنبه ۳۰ دی
بهمن- اسفند  یکشنبه و سه شنبه یکشنبه ۱ بهمن  یکشنبه ۲۷ اسفند  ۱ جلسه سه شنبه ۲۹ اسفند
بهمن- اسفند  یکشنبه و پنج شنبه یکشنبه ۱ بهمن  پنج شنبه ۲۴ اسفند  ۱ جلسه یکشنبه ۲۷ اسفند
بهمن- اسفند  سه شنبه و پنج شنبه سه شنبه ۳ بهمن  پنج شنبه ۲۴ اسفند  ۱ جلسه یکشنبه ۲۷ اسفند

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.


 تقویم آموزشی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شیفت زوج 

 

 ترم شروع ترم تاریخ امتحان  جبرانی  اعلام نتایج
پاییز ۱ چهارشنبه ۵ مهر  شنبه ۱۳ آبان   ———  دوشنبه ۱۵ آبان 
پاییز ۲ چهارشنبه ۱۷ ابان  شنبه ۲۵ آذر ——– دوشنبه ۲۷ آذر
زمستان ۱ چهرشنبه ۲۹ آذر  شنبه ۱۴ بهمن  ———  دوشنبه ۱۶ بهمن
زمستان ۲ چهارشنبه ۱۸ بهمن چهارشنبه ۲۳ اسفند  ——— شنبه ۲۶ اسفند

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.