تقویم آموزشی ترم تابستان ۲ سال ۱۳۹۶ شیفت فرد 

شروع ترم تابستان۲ : پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

اعلام نتایج:  ۱۳۹۶/۰۶/۲۶(از ساعت ۶ عصربه بعد)

شروع ترم مهر-آبان : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

 ردیف نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ فقط کتبی ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.


 تقویم آموزشی ترم تابستان ۲ سال ۱۳۹۶ شیفت زوج 

شروع ترم تابستان ۲ : دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

اعلام نتایج:  ۱۳۹۶/۰۶/۲۵(از ساعت ۶ عصر به بعد)

شروع ترم پاییز۱ : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

 ردیف نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ فقط کتبی ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.