تقویم آموزشی ترم بهمن-اسفند سال ۱۳۹۵ شیفت زوج 

شروع ترم : شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

اعلام نتایج:  ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(از ساعت ۶ عصر به بعد)

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

ردیف روزهای حضور در موسسه نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ شنبه و دوشنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۵/۱۲/۲۳

۱۳۹۵/۱۲/۲۱ , ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

 ۲ شنبه و چهارشنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۵/۱۲/۲۵

۱۳۹۵/۱۲/۲۱ , ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

۳ دوشنبه و چهارشنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۵/۱۲/۲۵

۱۳۹۵/۱۲/۲۳ , ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.


 تقویم آموزشی ترم زمستان (۲) سال ۱۳۹۵ شیفت فرد 

شروع ترم زمستان(۲) : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ (از ساعت ۶ عصر به بعد)

                                                                    اعلام نتایج: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

 ردیف نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ فقط کتبی ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
 ۲ کتبی و مصاحبه
۹۵/۱۲/۲۲ ، ۹۵/۱۲/۲۴

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.