تقویم آموزشی ترم بهار سال ۱۳۹۵ شیفت زوج 

شروع ترم بهار: چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

اعلام نتایج:  ۱۳۹۶/۰۴/۰۳(از ساعت ۶ عصر به بعد)

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

ردیف روزهای حضور در موسسه نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ شنبه و دوشنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۶/۰۳/۲۲

۱۳۹۶/۰۳/۲۰ , ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

 ۲ شنبه و چهارشنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۶/۰۳/۲۴

۱۳۹۶/۰۳/۲۰ , ۱۳۹۶/۰۳/۲۴

۳ دوشنبه و چهارشنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۶/۰۳/۲۴

۱۳۹۶/۰۳/۲۲ , ۱۳۹۶/۰۳/۲۴

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.


 تقویم آموزشی ترم بهار ۱ سال ۱۳۹۶ شیفت فرد 

شروع ترم بهار۱  : ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ 

اعلام نتایج:  ۱۳۹۶/۰۲/۲۴(از ساعت ۶ عصر به بعد)

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

 ردیف نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ فقط کتبی ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
 ۲ کتبی و مصاحبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ، ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.