تقویم آموزشی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شیفت زوج 

 ترم گروه شروع ترم تاریخ امتحان  جبرانی  اعلام نتایج
مهر-آبان شنبه و دوشنبه ۵ مهر ۲۹ آبان  ——— ۳۰ آبان
مهر-آبان  شنبه و چهارشنبه ۵ مهر ۲۷ آبان ۱جلسه جبرانی ۳۰ آبان
مهر-آبان دوشنبه و چهارشنبه ۵ مهر ۲۹ آبان  ——— ۳۰ آبان
آذر-دی شنبه و دوشنبه ۱ آذر ۲۵ دی  ——— ۲۹ دی
آذر-دی شنبه و چهارشنبه ۱ آذر ۲۷ دی ——— ۲۹ دی
آذر-دی  دوشنبه و چهارشنبه ۱ آذر ۲۷ دی  ——— ۲۹ دی
بهمن- اسفند شنبه و دوشنبه  ۲ بهمن  ۲۶ اسفند ——— ۲۹ اسفند
بهمن- اسفند شنبه و چهارشنبه ۲ بهمن ۲۶ اسفند  ——— ۲۹ اسفند
بهمن- اسفند دوشنبه و چهارشنبه ۲ بهمن ۲۳ اسفند  ——— ۲۹ اسفند

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.


 تقویم آموزشی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شیفت فرد

 

 ترم شروع ترم تاریخ امتحان  جبرانی  اعلام نتایج
پاییز ۱ ۴ مهر  ۱۱ آبان  ———  ۱۴ آبان 
پاییز ۲ ۱۶ آبان ۲۶ آذر ——– ۲۸ آذر
زمستان ۱ ۳۰ آذر  ۱۲ بهمن  ———  ۱۴ بهمن
زمستان ۲ ۱۵ بهمن ۲۷ اسفند  ——— ۲۹ اسفند

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.