تقویم آموزشی ترم آذر-دی سال ۱۳۹۵ شیفت زوج 

شروع ترم : شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

اعلام نتایج:  ۱۳۹۵/۱۰/۰۱(از ساعت ۶ عصر به بعد)

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

ردیف روزهای حضور در موسسه نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ شنبه و دوشنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۱۳۹۵/۱۰/۲۵ , ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

 ۲ شنبه و چهارشنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۵/۱۰/۲۹

۱۳۹۵/۱۰/۲۵ , ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

۳ دوشنبه و چهارشنبه فقط کتبی

کتبی و مصاحبه

۱۳۹۵/۱۰/۲۹

۱۳۹۵/۱۰/۲۷ , ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.


 تقویم آموزشی ترم پاییز (۲) سال ۱۳۹۵ شیفت فرد 

اعلام نتایج:  ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (از ساعت ۶ عصر به بعد)

شروع پاییز(۲):   ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

 جدول زمانبدی برگزاری آزمون ها

 ردیف نوع آزمون تاریخ برگزاری
۱ فقط کتبی ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
 ۲ کتبی و مصاحبه
۹۵/۰۹/۲۵ ، ۹۵/۰۹/۲۸

تذکر بسیار مهم:

هیچگونه امتحان جا مانده ای برگزار نخواهد شد مگر در صورتی که با مسئول امتحانات مرکز هماهنگ شود.