ترم پاييز1-سال 1396/شيفت زوج/شعبه بوعلي
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 پارسا آذري 100.00
Lets Go B & 1 آريا احمدي ممتاز 100.00
Lets Go B & 1 ايليا احمدي ممتاز 100.00
Lets Go B & 1 سيد سينا حسيني 100.00
Lets Go 2 & 3 مهدي وجداني 100.00
HW-UI & A علي رضا دياري 92.00
HW-PI & I محمد مهدی عسگری 93.25
HW-B & E محمدامين رمضاني 96.50
Got It Starter & 1 رضا محمدی 100.00
Got It 2 & 3 محمد حسین مسعودی 98.25
6 & Lets Go 4 & 5 هومن ترابی 97.00
ترم پاییز1- سال 1396/شیفت فرد/شعبه بعثت
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go 2 & 3 پارسا برناک 100.00
Lets Go 2 & 3 علیرضا حسنی 100.00
Lets Go 2 & 3 محمد امین خدابنده لو 100.00
Lets Go 2 & 3 پویا سلیمانی 100.00
HW-UI & A حمید سلگی 92.50
HW-PI & I اميرسجاد محمدي 100.00
HW-PI & I سجاد خوش روش 100.00
Got It Starter & 1 ارشيا قدرتی 100.00
Got It 2 & 3 کامران کریمی 94.00
6 & Lets Go 4 & 5 محمد علی نوروزی 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 فرزاد نوبهار 100.00