به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی، موسسه در روز سه شنبه مورخ ۲۱ دی ماه تعطیل می باشد.
برنامه کلاسی و امتحانی شعبه بوعلی به شرح زیر تغییر یافت.

ردیف کلاس مدرس تاریخ برگزاری جلسه آینده تاریخ امتحان کتبی تاریخ امتحان مصاحبه
۱ TT2b1 خانم گلستانی ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ —– ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
 ۲ TT3a2 خانم گلستانی ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ —– ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
 ۳ LG1b خانم فصیحی —– ۱۳۹۵/۱۰/۲۳  ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
 ۴ LG2b خانم ولی منصف —– ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
 ۵  LG3b خانم غیبی —– ۱۳۹۵/۱۰/۲۳  ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
 ۶  LG4b خانم غیبی —– ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
۷  LG6b خانم قاسمی —– ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
۸ GI1b2 خانم غیبی —–  ۱۳۹۵/۱۰/۲۳  ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
۹ GI2a2 خانم بهرامی —–  ۱۳۹۵/۱۰/۲۳  ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
۱۰ B1 خانم کریمی ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ —–
۱۱ B2 خانم ولی منصف —– ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۱۳۹۵/۱۰۲۶
۱۲  B4 خانم ولی منصف  —–  ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
 ۱۳ E3 خانم ندافیان ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ —–
۱۴ E4 خانم ابریشمی فر ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳  ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
۱۵ PI2 خانم ابریشمی فر —–  ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
 ۱۶ PI3 خانم بهرامی ۱۳۹۵/۱۰/۲۳  ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ —–
 ۱۷  I4  خانم ندافیان —– ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
 ۱۸  UI3 خانم کریمی ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ —–
 ۱۹ UI3 خانم ابریشمی ۱۳۹۵/۱۰/۲۶  ۱۳۹۵/۱۰/۲۸  —–
۲۰ A4 خانم خوشکلام ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
۲۱ A5 خانم ابریشمی —–  ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ —–