قوانین و مقررات

 

آیین نامه داخلی امتحانات مرکز آموزش زبان پردیس

 

قبولی و افتاده در امتحانات:

  •  در دوره هایی که دارای امتحان شفاهی(مصاحبه)  می باشند : کسب نمره زیر ۶۰  افتاده محسوب می شود و زبان آموز ملزم به تکرار دوره پایین تر می باشد.
  •  در دوره های که بدون امتحان شفاهی(مصاحبه)  می باشند : کسب نمره زیر ۵۰ افتاده محسوب می شود و زبان آموز ملزم به تکرار دوره می باشد و نمرات بین ۵۰ تا ۶۰ به صورت مشروط به دوره بالاتر می روند.

قوانین برگزاری امتحانات :

  • حضور به موقع زبان آموز در جلسه امتحان کتبی و شفاهی(مصاحبه) الزامی می باشد و در صورت غیبت موجه و ضروری، زبان آموز موظف است حداقل دو جلسه قبل از برگزاری امتحان، مسئول امتحانات مرکز را از غیبت خود در جلسه امتحان آگاه سازد تا برنامه ریزی برای امتحان جامانده وی انجام شود در غیر اینصورت مسئولیت ناشی از عدم هماهنگی از قبیل برگزار نشدن مجدد امتحان، مجاز نبودن زبان آموز برای شرکت در کلاس های ترم آینده و… برعهده زبان آموز می باشد.
  • در زمان برگزاری امتحانات جامانده به دلیل عدم امکان برگزاری مجدد، زبان آموز می بایست نسبت به روز و ساعت برگزاری امتحان مربوطه خود دقت داشته باشد. ضمناً دریافت کارت ورود به جلسه امتحان قبل از برگزاری آن، از مسئول امتحانات و همراه داشتن کارت در روز برگزاری آزمون الزامی است.

 


 

شرایط صدور گواهی :

 

۱) زبان آموزان دوره Tiny Talk :

در پایان  دوره   Tiny Talk3b میتوانند با ارائه ی یک قطعه عکس جهت صدور گواهی پایان دوره به مسئول امتحانات شعبه خود مراجعه نمایند.

۲) زبان آموزان دوره Let’s Go :

در پایان دوره  L.G6 میتوانند با ارائه ی یک قطعه عکس جهت صدور گواهی پایان دوره به مسئول امتحانات شعبه خود مراجعه نمایند.

۳) زبان آموزان دوره Headway :

  • پس از پایان هر کتاب Headway  میتوانند جهت دریافت کارنامه به مسئول امتحانات شعبه خود مراجعه نمایند.
  • در پایان دوره  Advancedمیتوانند با ارائه ی یک قطعه عکس جهت صدور گواهی پایان دوره به مسئول امتحانات شعبه خود مراجعه نمایند.