دوره آموزش زبان Got It

یکی از چالش های همیشگی در کار کردن با نوجوانان ایجاد و حفظ انگیزه بوده است. به همین دلیل عناوین و موضوعات هر درس با دقت خاصی انتخاب شده تا با این کار، آگاهی های فرهنگی آنان را نیز بالا رود. به علاوه اینکه طیف گسترده مسائل مطرح شده در این مجموعه فهم فراگیران را از ارزشها بالا می برد.