دوره آمادگی آزمون تافل

این دوره همانند IELTS یک نوع آزمون است افرادی که به دنبال ادامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور هستند یا قصد دارند در کشور های دیگر کار کنند عموما نیازمند مدرک زبانی هستند که ثابت کند سطح زبانشان در حد استاندارد است.