چگونه انگلیسی را سر هم بنویسیم؟

اکثر افراد دوست دارند در هنگام نوشتن زبان انگلیسی، خط خوبی داشته باشند. به طوری که مثل انگلیسی زبان ها، حروف را سر هم بنویسند و حرفه ای تر به نظر بیایند. برای اینکه حروف انگلیسی را سر هم بنویسید، باید یک سری اص ...