بخشی از مقررات مؤسسه زبان انگلیسی پردیس

 

الف) مقررات عمومی:

• رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در مؤسسه با پوشش مناسب محیط آموزشی

• عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس

• خودداری از به همراه آوردن دوستان و آشنایان خود به کلاس

• همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه

 • اطلاع رسانی به اولیاء خود و یا سایر افراد مبنی بر عدم مراجعه مستقیم به کلاس. (در صورت نیاز با دفتر موسسه هماهنگ فرمایند.)

توجه: حضور ولی زبان آموزان زیر 18 سال و مراجعه حداقل دو بار در هر ترم به منظور اطلاع از وضعیت تحصیلی زبان آموز الزامی است.

 

ب) مقررات آموزشی: 

• عدم غیبت بیش از سه جلسه در طول ترم

    تبصره: غیبت بیش از سه جلسه، حتی غیبت موجه باعث محرومیت زبان آموز از شرکت در امتحان پایان ترم خواهد شد.

• عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس (در مواقع ضروری با دفتر هماهنگ فرمایید.)

    تبصره: هر سه مورد تاخیر یک جلسه غیبت محسو ب می شود.

    توجه :در صورت غیبت در جلسات آزمون ها و امتحان پایان ترم نمره مربوطه صفر منظور می گردد.

• حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی الزامی است.

    توجه: زبان آموزان مجاز به شرکت در کلاسهای گروه های دیگر نمی باشند.

• در صورت داشتن وقفه تحصیلی (به مدت دو ترم)، شرکت در آزمون تعیین سطح، جهت ادامه تحصیل الزامی است. 

    توجه : طبق دستورالعمل آموزش پرورش سقف کلاسهای زبان 15 نفر می باشد در صورتیکه از 3-5 نفر تشکیل شود افزایش شهریه خواهیم داشت.

شرایط قبولی در هر ترم:

 1- کسب حداقل نمره میانگین 60 از 100

2- کسب حداقل نمره 60 از 100 در امتحان پایان ترم

 3- کسب حداقل نمره میانگین 60 از 100 در فعالیت کلاسی

 4- در صورتی که هریک از نمرات فوق کمتر از 60 باشد زبان آموز مردود می گردد.

 

ج) مقررات استرداد و رزرو شهریه: 

• تا 48 ساعت قبل از شروع کلاسها (بدون نظر گرفتن روزهای تعطیل) شهریه با کسر 10% مسترد می گردد.

• تا 48 ساعت قبل از شروع کلاسها (بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل) زبان آموزان می توانند شهریه پرداختی را به نام خود یا بستگان درجه یک، جهت استفاده در ترمهای بعد رزرو نمایند.

• پس از پایان مهلت فوق و شروع کلاسها شهریه مسترد یا رزرو نمی گردد.

• جهت استرداد شهریه، قبض نامنویسی یا رسید بانکی نسخه پرداخت کننده و کارت شناسایی عکس دار همراه داشته باشید.